مدیرEDC

تعداد بازدید:۱۴۹۳

مهندس مهدی حقیقی

سمت: سرپرست مرکز مطالعات و آموزش پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی-کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

رتبه علمی: مربی

تلفن:  ۰۵۴-۳۲۲۳۲۱۲۰

پست الکترونیک: