مسئولEDO بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)

تعداد بازدید:۱۶۸۶
مسئولEDO بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)

آقای مجتبی دلارام نسب

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

پست الکترونیک:

تلفن: