مسئول واحد

خانم سمانه سراوانی اول

مسئول واحد آموزش مجازی

مقطع تحصیلی:کارشناس ارشد  فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۷۳۹