اعضای کارگروه

اعضای کارگروه واحد برنامه ریزی درسی :

 

خانم سمیه رهدار دانشکده بهداشت
خانم دکتر رهنما دانشکده پرستاری و مامایی
آقای دکتر هاشم زهی دانشکده داروسازی
خانم سیما سراوانی دانشکده پزشکی

 

 

تعداد بازدید:۷۶۵