اعضای کارگروه

اعضای کارگروه ارزشیابی:

خانم سمانه سراوانی اول دانشکده پیراپزشکی
آقای علی منصوری دانشکده پرستاری
آقای محمدامیرحسن زاده دانشکده پزشکی
آقای دکترامیدچاوشیان دانشکده داروسازی
خانم مریم قلجهی دانشکده بهداشت

 

تعداد بازدید:۷۲۵