اعضای کمیته دانشجویی مرکز

*آقای علیرضا شیخی        رشته پرستاری (کارشناسی ارشدداخلی جراحی ) 

*آقای یاسین حیدی         رشته مدیریت خدمات بهداشتی

*آقای رضا قاسمی             رشته علوم آزمایشگاهی         

*آقای یاسر مشتاقی            رشته پرستاری

*آقای نوید نیکفرجام           رشته علوم تغذیه

آقای فرهاد نادریان فرد         رشته پرستاری

*آقای معین شهرکی            رشته بهداشت محیط

*خانم دکتر بدیعه فلاحی      رشته دستیاری زنان

*خانم مهسا قمی                 رشته پزشکی

*خانم غزاله السادات حسینی    رشته پزشکی

*خانم صالحه قنبری              رشته انگل شناسی(کارشناسی ارشد)

*خانم کیمیا بهروز مقدم         رشته داروسازی

*خانم زهرا شیرزایی              رشته علوم تغذیه       

تعداد بازدید:۱۲۹