معرفی مرکز

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی زابل یکی از مدیریت های وابسته به معاونت آموزشی دانشگاه است.ماموریت این مرکز ارتقای کمی وکیفی فرآیندهای آموزش از طریق توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی ، توانمندسازی اعضاء هیات علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود، تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه ، سازماندهی ، هدایت ،نظارت ارزشیابی آموزشی (درونداد- فرآیند –برونداد)وانجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی می باشد.این مرکز در حال حاضر از طریق واحدهای برنامه ریزی ،ارزشیابی ،پژوهش در آموزش، استعدادهای درخشان ،آموزش پزشکی پاسخگو، رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی،مرکز مهارت های بالینی به فعالیتهای خود ادامه می دهد. "ارائه خدمات دراین مرکز در سال 1385 آغاز گردید ، ودر حال حاضر با مدیریت مستقل در محل دانشکده پرستاری ومامایی مشغول فعالیت می باشد"

تعداد بازدید:۵۱۱