مسئول واحد

تعداد بازدید:۱۱۴۵

 آقای دکتر حمید واعظ

مسئول واحد برنامه ریزی درسی

  مدرک تحصیلی : دکترای میکروبیولوژی

  تلفن : 

  پست الکترونیک :