مسئول واحد

 آقای دکتر حمید واعظ

مسئول واحد برنامه ریزی درسی

  مدرک تحصیلی : دکترای میکروبیولوژی

  تلفن : 

  پست الکترونیک : 

 

 
 

 

تعداد بازدید:۸۷۸