مسئول واحد

تعداد بازدید:۹۹۶

آقای علی بزی

مسئول واحد پژوهش در آموزش

 

 

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی

پست الکترونیک :m.baziali@gmail.com