معرفی واحد و شرح وظایف

معرفی واحد:

 

برنامه آموزش پزشکی پاسخگو براساس کوریکولوم آموزشی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با هدف ارتقاء نظام آموزش پزشکی در راستای پاسخ گویی به نیازهای واقعی جامعه ودستیابی به یک ساختار پویا در آموزش پزشکی اجرا می گردد.

تعداد بازدید:۴۰۱