مسئول واحد

دکتر غلامرضا باقری

             مدرک و رشته تحصیلی :PHD بیوتکنولوژی وMDPHD

پست الکترونیک:Dr.ghbagheri@yahoo.com

 

تعداد بازدید:۷۶۶