معرفی واحد و شرح وظایف

ارزشیابی آموزشی:

ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت برنامه های آموزشی دانشگاه است .با توجه به اهمیت فرآیند آموزش در تربیت نیروهای متخصص وکارآمد ،ارزشیابی یکی از موثرترین شیوه ها برای سنجش وبهبود کییت برنامه های آموزشی است واین امکان را فراهم می آورد تا براساس نتایج آن نقاط قوت وضعف مشخص گردیده وبا تقویت جنبه های مثبت ورفع نارسایی ها در ایجاد تحول واصلاح گردش امور گامهای مناسبی برداشته شود.

تعداد بازدید:۴۱۵