مسئول واحد

آقای مجتبی دلارام نسب

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

پست الکترونیک:

  تلفن:

تعداد بازدید:۷۵۳