معرفی واحد و شرح وظایف

معرفی واحد:

 

بخش اعظم آموزش دانشجویان پزشکی در محیط های بالینی به انجام می رسد در واقع از آنجا که وظیفه اصلی دانشجویان پزشکی وشاید به صورتی گسترده تر دانشجویان گروه علوم پزشکی ، درمان بیماران است بسیار بدیهی به نظر می رسد آموزش مهارتهای بالینی مورد توجه تصمیم سازان وبرنامه ریزان آموزشی واقع شود .

از سال ها پیش آموزش این مهارتها به دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی از دغدغه های اصلی متولیان آموزش پزشکی بوده است ولزوم وجود تجهیزاتی که ارائه این آموزش ها را بصورت مشابه سازی شده امکان پذیر کند واقعا حس می شد .لذا از چند سال پیش دانشکده های علوم پزشکی کشور تصمیم به راه اندازی مرکز مهرتهای بالینی یا clinical skill lab  نمودند.

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی زابل در محل بیمارستان امیرالمومنین (ع) راه اندازی شده وتجهیز این مرکز یکی از اهداف اصلی دانشگاه می باشد.

تعداد بازدید:۴۲۳