معرفی واحد و شرح وظایف

تعداد بازدید:۵۴۶

معرفی  و شرح وظایف

ایجاد فرصت برای حداکثر رشد شناختی و خودباوری جوانان و همچنین افزایش منابع انسانی توانمند در جهت تولید دانش یقیناً از اهداف مهم دستیابی به توسعه پایدار جوامع می باشد که این امر با مهاجرت و فرار مغزها و نخبگان به سوی کشورهای توسعه یافته دچار چالش های اساسی شده است، که برای کشورهای مبدأ دارای بار ارزش منفی است. زمانی این پدیده معضل اجتماعی محسوب می گردد که جامعه ما از کمبود چنین افرادی در رنج و تنگنا باشد که این امر خسارات عمیق معنوی و مادی را به کشور وارد می کند و به نوبه خود "توسعه نیافتگی سیستم" را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن اینکه نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند، اتخاذ رویکردی جامع، هدف دار و رسالت مدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی می توانند موجب برآورد کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردد که بتوانیم توانایی های بالقوه و ویژه دانشجویان را شناسایی و خدمات آموزشی را بر توانایی های آنان متمرکز نمائیم.

به منظورحفظ و ارتقای استعدادهای برتر و بالا بردن میزان انگیزه و پویایی دانشجویان، واحد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی زابل به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت خود را انجام می دهد. رسالت برنامه استعدادها در جهت پژوهش و تولید علم با توجه به اصول اخلاق در پژوهش و حساس نمودن دانشجویان استعداد درخشان به مشکلات جامعه تعیین شد

 برنامه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی زابل بر 5 هدف زیر تدوین گردیده است:

  • شناسایی استعدادها و عملکردهای درخشان و طبقه بندی آن به شیوه عملی 

 • ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها وتسهیل فعالیت های ایشان 

• هدایت صحیح استعداد ها به سمت اولویت نیازهای کشور

• استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای دانشجویان مستعد در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی،پژوهشی،فرهنگی،بهداشتی و درمانی دانشگاه 

• گسترش نوآوری،ابداع و خلاقیت،توان رهبری و کارآفرینی در بین صاحبان استعدادها و عملکردهای درخشان