اهداف

اهداف کلی:

 

1.توجه به نیازهای جامعه وبرنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی گروه پزشکی وپیراپزشکی با توجه به نیاز جامعه با هدف ارتقای سلامت جامعه

 

2.بازنگری برنامه آموزش پزشکی جامعه نگر (برنامه های دوره کارآموزی وکارورزی روه پزشکان وپیراپزشکان)

 

3.ارتقای دانش ومهارت، تحلیل ریشه ای مشکلات سلامتی جامعه وتدوین برنامه

 

اهداف جزئی:

 

1.توسعه برنامه آموزشی مبتنی برنیازهای بهداشتی منطقه ای وکشور

 

2.تاکیدبر پیشگیری از بیماری وارتقای سلامتی

 

3.هماهنگی آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی

 

4.اهمیت دادن به برنامه آموزش سرپایی

 

5.توجه به نیازهای جامعه در متون درسی،عرصه های آموزش وفرآیندهی آموزشی

6.آموزش دانشجویان در زمینه یادگیری مبتنی برجامعه ومدیریت عملکرد شغلی وکسب دانش ومهارت ونگرش در مدیریت بیماریها

تعداد بازدید:۴۰۰