اسامی پذیرفته شدگان سال ۹۷

تعداد بازدید:۸۶۱

*خانم دکتر فاطمه قهقایی دستیاری زنان با استفاده از سهمیه استعداد درخشان

پذیرفته شدگان سهمیه بدون آزمون:

محمد صادق سرگلزایی       داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمدباقر عاقبت        بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ریحانه سلطانی        فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زینب خادمی       علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آسیه حیدری    مدیریت خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زهرا بابا خانی      مامایی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طیبه آذرمهر      اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پذیرفته شدگان سهمیه با آزمون:

مهسا میریان   تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز