مسئول واحد

تعداد بازدید:۱۴۲۶

آقای علی میری

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پست الکترونیک: ali.miri@zbmu.ac.ir