عناوین اولویت های پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۱۵۳۱

 

اولویت های پژوهش در آموزش :

بطور عام در همه حوزه های آموزش  و به طور خاص در حیطه های شش گانه ذیل :

تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی
یاددهی ویادگیری
ارزشیابی آموزشی(دانشجو،هیات علمی وبرنامه)
مدیریت ورهبری آموزشی
یادگیری الکترونیکی
طراحی وتولید محصولات آموزشی