اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۲۲۸

اعضای کارگروه واحد آموزش مجازی:

خانم سمانه سراوانی اول مسئول واحد آموزش مجازی
آقای دکتر جبرائیل فرضی دانشکده پیراپزشکی
آقای مهندس میری دانشکده بهداشت
خانم دکتر خدیجه سراوانی دانشکده پزشکی
خانم دکتر مزگان رهنما دانشکده پرستاری
آقای دکتر محمود هاشم زائی دانشکده داروسازی
آقای فرزاد افشاری EDC
آقای مهدی خالقی واحد انفورماتیک
آقای بیژن دانش شهرکی واحد انفورماتیک