مدیرEDC

تعداد بازدید:۲۰۲۷

داریوش رستمی

سمت: سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بیهوشی

رتبه علمی: مربی

تلفن:  ۰۵۴

پست الکترونیک: