اسامی پذیرفته شدگان سال ۹۶

تعداد بازدید:۷۷۹

اسامی پذیرفتگان سهمیه بدون آزمون:

سمیه ریگی      تغذیه تهران

امیرمهدی ایرانشاهی      تغذیه بالینی تبریز

هایده اربابی      مامایی دانشگاه ایران

معصومه مختاری پور    مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

هانیه بامری فناوری اطلاعات سلامت مشهد

مهتاب نوروزی     بیوشیمی بالینی مشهد

زینب یونسی بارانی     پرستاری داخلی جراحی

اسامی پذیرفتگان سهمیه با آزمون:

پریسا فرضی وصدقی جهانی