اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۳۳۲

اعضای کارگروه واحد دانش پژوهی:

خانم دکتر لاله شهرکی مجاهد مسئول واحد و  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
خانم دکتر زهرا راشکی قلعه نو عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
خانم ام البنین سرگزی اول عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا  عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
آقای دکتر مصطفی حیدری مجد عضو هیات علمی دانشکده داروسازی
آقای فرزاد افشاری کارشناس واحد