معرفی EDO

تعداد بازدید:۱۳۲۹

دفاتر توسعه (EDO):

 

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان کانون تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشکده ها مشغول به فعالیت می باشد.

 

هدف کلی راه اندازی دفاتر فوق ارتقای کیفیت آموزش پزشکی اطرق زیر می باشد:

 

- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه وظایف استادی آنان

 

- بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

 

- بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیات علمی ودانشجویان

 

- هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

 

- جلب مشارکت دانشجویان مستعد وعلاقمند جهت همکاری وتشکیل کمیته های دانشجویی در سطح دانشکده

 

 

 

 

محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی عبارتست از هدایت وحمایت علمی وفنی در زمینه های:

  الف- برنامه ریزی آموزشی:

 

  انجام نیاز سنجی اعضای هیا ت علمی وجلب نظ رات آنان

  تدوین Course plan

 نظارت بر تدوین Lesson plan

 

  ب- ارزشیابی:

 

 ارزشیابی درونی گروهها ، اعضای هیات علمی وبررسی وضع موجود

 همکاری در برگزاری سالیانه جشنواره آموزشی شهید مطهری در سطح دانشکده ها

 جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشکده ها در خصوص تولید محتوا در زمینه آموزش مجازی

  همکاری در فرآیند فراخوان وجذب اعضای هیات علمی در سطح دانشکده ها

 پیگیری وهمکاری در زمینه راه اندازی رشته های جدید در سطح دانشکده ها

  بهبود ساختار وروش های ارزیابی وارزشیابی دانشجو

 ارزشیابی برنامه وارائه بازخورد

 آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش

 برنامه ریزی واجرای کارگاههای آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

  اطلاع رسانی وتهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 

  ج- پژوهش در آموزش:

 

  مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

 مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

 

  د-تشویق به استفاده از روش های نوین وموثر آموزشی:

 

 بررسی روش های فعلی مورد استفاده

  مشارکت در آموزش روش های نوین

 برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد وعلاقمند به مباحث آموزش پزشکی ودر گیر نمودن آنها در فعالیتهای واحد