اهداف

تعداد بازدید:۱۲۴۱

برنامه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی زابل بر 5 هدف زیر تدوین گردیده است :

 

•  شناسایی استعدادها و عملکردهای درخشان و طبقه بندی آن به شیوه عملی 

•  ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیتها و تسهیل فعالیتهای ایشان 

•  هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای کشور

•  استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای دانشجویان مستعد در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی دانشگاه

•  گسترش نوآوری، ابداع و خلاقیت، توان رهبری و کارآفرینی در بین صاحبان استعدادها و عملکردهای درخشان