اساتید علاقمندبه راهنمایی یامشاوره پژوهش های انتخابی

تعداد بازدید:۱۲۳۸
 • آقای نصرت الله مسینایی نژاد
 • آقای دکترعبدالغنی عبدالهی محمد
 • آقای مهدی حقیقی
 • خانم دکتر مژگان رهنما
 • خانم مهین بدخش
 • خانم دکتر لاله شهرکی مجاهد
 • خانم زهره سادات هاشمی
 • خانم حدیث مستعلی زاده
 • خانم مهدیه پودینه مقدم
 • خانم الهام شهرکی مقدم
 • آقای علی منصوری