اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۳۹۶

اعضای کارگروه واحد برنامه ریزی درسی :

 

آقای دکتر حمید واعظ

مسئول واحد برنامه ریزی درسی

1

آقای دکتر جعفر شهرکی

دانشکده داروسازی

2

خانم دکتر مژگان رهنما

دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر خدیجه سراوانی

دانشکده پزشکی

4

خانم آزاده حیدری

دانشکده بهداشت

5

خانم ام البنین سرگزی اول

دانشکده پیرا پزشکی

 

خانم ماریا پهلوان قاسمی

کارشناس واحد برنامه ریزی درسی