اسامی پذیرفته شدگان سال ۹۵

تعداد بازدید:۷۰۳

 پذیرفته شدگان دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی زابل (1395)

 

*اسامی دانشجویان استعداد درخشان با استفاده از سهمیه  بدون آزمون

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

کارشناسی ارشد

خانم فریبا محمدی

علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی -مشهد

خانم فاطمه میرزایی

مامایی

مامایی- دانشگاه شهید بهشتی تهران

خانم فاطمه قربانی دیندارلو

پرستاری

پرستاری داخلی جراحی -شیراز

خانم مرضیه یوسفی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- گرگان

خانم طیبه نوری

مامایی

مشاوره در مامایی -زاهدان

 

 

*اسامی دانشجویان استعداد درخشان با استفاده از سهمیه با آزمون

نام  و خانوادگی

رشته کارشناسی

کارشناسی ارشد

خانم لیلا مجنونی

پرستاری

آناتومی - اراک

 

مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی