اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۲۱۰۰

اعضای کارگروه واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی :

 

آقای دکتر غفاری دانشکده پزشکی
آقای دکتر هاشم زایی دانشکده داروسازی
خانم مریم جهانتیغ حقیقی دانشکده پرستاری و مامایی
آقای علی میری دانشکده بهداشت
آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا دانشکده بهداشت
خانم ام البنین سرگزی اول دانشکده پیراپزشکی