فعالیت های جاری

تعداد بازدید:۱۲۹۸

حوزه های فعالیت:

 

• آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پزشکی و کلیه رشته های مرتبط پزشکی شامل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی، مامائی .

 

• آموزش حین خدمت دانش آموختگان و کارکنان مراکز درمانی و شبکه بهداشتی کشورمثل پزشکان عمومی ، پرسنل پرستاری، پرسنل فوریتهای پزشکی شاغل در مراکز بهداشتی ، درمانی و مراکز اورژانس.

 

• خودآموزی مانند استفاده از بسته های آموزشی، جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو .

 

• تولید مواد کمک آموزشی مثل عکس، فیلم ، اسلاید، جزوات آموزشی.

 

• ارزیابی نیازها ،ضعف ها،قوتها وپیشرفتهای دانشجویان در مورد مهارتهای مورد نیاز