معرفی واحد و شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۴۲۸

معرفی واحد پژوهش در آموزش :

 

 واحد پژوهش در آموزش به عنوان یکی از واحدهای اصلی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ، با هدف ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه راه اندازی شده ، واز طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده ها و دانشگاه نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی ایفا می کند، و زمینه تولید و انتقال دانش مربوط  به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء می بخشد. این واحد کلیه پروپوزال های مرتبط با سیاست ها واهداف تعیین شده ی مرکز را توسط کارشناس واحد دریافت وبعد از ثبت وبایگانی به صورت الکترنیکی وکاغذی ،به اعضای کمیته ی پژوهش ارسال می کند.این کمیته که دارای هفت  عضو می باشد بصورت ماهانه تشکیل جلسه داده وپروپوزال های ارسالی را از نظر متدولوژی ،محتوا،اولویت ولزوم انجام مطالعه مورد بررسی قرار می دهد،و پروپوزال را رد یا با ارائه ی پیشنهادات ومشروط به تغییرات پیشنهادی مورد تصویب قرارمی دهد.لازم به ذکر است مرکز و واحدپژوهش نقش حمایتی از طرح های پیشنهادی را داشته وسعی دارد با ارائه ی مشاوره به مجریان ،روند نوشتن پروپوزال ابتدایی را تسهیل نماید.