اعضای کمیته دانشجویی مرکز

تعداد بازدید:۴۸۷

اعضای کمیته دانشجویی مرکز مطالعات 1400-1399

 

آقای مهدی حقیقی              مدیر مرکز مطالعات و رییس کمیته دانشجویی

خانم ام البنین سرگزی اول                 مسئول واحد استعداد درخشان

آقای مهیار وزیری مهر                    دبیر کمیته دانشجویی

آقای محمد صالح مرادی       عضو کمیته دانشجویی دانشجوی رشته پزشکی

آقای محمد شیردل کهخا ژاله  عضو کمیته دانشجویی  دانشجوی رشته پزشکی

آقای امیر رضا علی احمدی   عضو کمیته  دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی

خانم ساره حکیمی             عضو کمیته دانشجویی دانشجوی رشته داروسازی

خانم مهدیه غفاری    عضو کمیته دانشجویی دانشجوی رشته پرستاری و مامایی

خانم مطهره ستوده     عضو کمیته دانشجویی دانشجوی رشته مدیریت خدمات بهداشتی