مشخصات اعضای مرکز

تعداد بازدید:۱۸۹۱
سرپرست مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی:
 

 داریوش رستمی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد بیهوشی -عضو هیات علمی

پست الکترونیک :daryoush.rostami@yahoo.com

 

 

 

 

مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی

دکتر لاله شهرکی مجاهد
مقطع تحصیلی : دکتری بیوشیمی
پست الکترونیک :shahrakilaleh@gmail.com

 

 

 

 

 


مسئول واحد رشدوبالندگی اعضای هیئت علمی:

آقای دکتر غلامرضا باقری

مدرک تحصیلی:PHD بیوتکنولوژی

پست الکترونیک:drgrbagheri@yahoo.com


 

 


مسئول واحد پژوهش در آموزش:

خانم دکتر لاله شهرکی مجاهد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی

پست الکترونیک :m.baziali@gmail.com

 

 


مسئول واحد ارزیابی درونی:

آقای  مهندس علی میری

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پست الکترونیک: ali.miri@zbmu.ac.ir

 

واحد آموزش مجازی دانشگاه:

 

مدرک تحصیلی : 

پست الکترونیک : 


 


مسئول واحد استعدادهای درخشان:

خانم ام البنین سرگزی اول 

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد هماتولوژی

پست الکترونیک:omi.sargazi@gmail.com


 

 


مسئول واحد برنامه ریزی درسی:

آقای دکتر حمید واعظ

مدرک تحصیلی : دکترای میکروبیولوژی

پست الکترونیک: 

 

 


مسئول واحدآموزش پزشکی پاسخگو:

 

 

 


 

مسئول واحد ارزشیابی:

خانم سمیه باقری

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد آمار زیستی-هیئت علمی

پست الکترونیک: bagheri@zbmu.ac.ir

تلفن:2253231-0542داخلی216

 

 

 

 


 

:(skill lab)مسئول مرکز مهارت های بالینی

آقای مجتبی دلارام نسب

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

 


 

کارشناس های مرکز:

آقای دانیال اربابی

خانم ماریا پهلوان قاسمی

خانم زهرا بهادرنیا

خانم فهیمه میری

 

 

 

ارتباط با مرکز:

پست الکترونیک: edc.zabol@zbmu.ac.ir

تلفن:32232120

054-32232176