اهداف

تعداد بازدید:۱۲۸۶

هدف کلی:

ارتقاء توانمندی ها و مهارت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زبل

اهداف جزئی:

• بهبود وارتقاء کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ومدرسین با تاکید بر فرآیند یاددهی ویادگیری
• آموزش روشهای یادگیری ومطالعه به دانشجویان
• استفاده از تکنولوژی نوین وبه روز آموزشی
• ارتقاء سطح آموزش با بهره گیری از روش هی جدید آموزشی