اهداف

تعداد بازدید:۱۲۵۷

اهداف:

 

• ارتقاء مهارتهای بالینی

 

•  ایجاد فرصتهایی برای آموزش دانشجویان مبتدی درشرایط بدون استرس

 

• تکرار پذیری اقدامات برای کسب تجربه هرچه بیشتر

 

• عدم نگرانی از انجام اقدامات نادرست

 

• آموزش کلیه مهارتها به دانشجویان گروه پزشکی،پرستاری،هوشبری،اتاق عمل،مامایی وفوریتهای پزشکی