فعالیت های جاری

تعداد بازدید:۱۳۱۷

حوزه های فعالیت:

 

•  نیاز سنجی و تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی وجمع بندی پیشنهادات ارائه شده

• برنامه ریزی جهت اجرای  کارگاههای آموزشی

• اجرای کارگاههای آموزشی

• ارائه دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی جهت اعضاء هیأت علمی با مشارکت سایر دانشگاه‌ها

• تعیین اولویت‌های آموزشی

• ارزشیابی برنامه های آموزشی