عناوین طرح های پژوهش در آموزش(در دست اجرا)

تعداد بازدید:۱۵۲۸

 

عنوان: بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل توسط خانم فهیمه نخزری مقدم

و خانم سمیه باقری به عنوان طرح پژوهش در آموزش انتخاب گردید.

 

عناوین طرح های پژوهش در آموزش دردست اجرا

 

 • بررسی میزان اعتیاد اینترنتی در دانشجویان ورابطه آن با افسردگی
 • بررسی سلانت روانی دانشجویان خوابگاهی وغیر خوابگاهی
 • مقایسه عزت نفس دانشجویان مشروط وغیرمشروط
 • مقایسه روش تدریس مبتنی بر مورد با روش سخنرانی از دیدگان دانشجویان
 • مقایسه تدریس به روش های سخنرانی وبحث گروهی بر یادگیری دانشجویان
 • تاثیر برنامه مشاوره حمایتی درعملکرد تحصیلی دانشجویان
 • بررسی سطح انگیزه شغلی اعضای هیات علمی وعوامل موثر بر افزایش آن
 • عوامل موثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان
 • بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی نظرات دانشجویان در عملکرد اساتید مشاور
 • بررسی عوامل موثر بر بادگیری دانشجویان
 • بررسی میزان رضایت اعضای هیات علمی
 • بررسی نگرش اساتید درباره روش تدریس استاد محوری ودانشجو محوری