اعضای کارگروه واحد پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۱۹۱۴

کارگروه پژوهش در آموزش :

خانم دکتر لاله شهرکی مجاهد    .......    مسئول واحد پژوهش در آموزش و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

اقای دکتر محمدرضا فیروزکوهی   ..........  عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر پیشدادیان   ................ ...........   عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مصطفی حیدری مجد   ........   عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

اقای احمد جلایی نژاد   .........................  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

آقای مجتبی دلارام نسب  ................  عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

آقای علی خمر ............................   عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

آقای فرزاد افشاری  ......................  کارشناس واحد

خانم سمانه سراوانی اول   ..............  عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

خانم ام البنین سرگزی اول   ............  عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی