کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۱۳۱۹

 

دستورالعمل کمیسیون

 

اعضای کمیسیون ویژه  استعدادهای  درخشان دانشگاه زابل

جناب آقای دکتر میرزایی_ ریاست محترم دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان

جناب آقای دکتر تبریزیان _معاون محترم آموزشی و نایب رئیس کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان  

جناب آقای مهدی حقیقی سرپرست  محترم مرکز مطالعات  و دبیر  کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان  

جناب آقای دکتر مهدی افشاری_سرپرست  محترم دانشجویی و فرهنگی وعضو کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان  

سرکارخانم دکتر خدیجه رضایی کیخایی _معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه وعضو کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان

سرکار خانم آرزو عزیزی_سرپرست  محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  آموزش و عضو کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان

جناب آقای دکترمحمد رضا رضایی کهخا  _عضوهیات علمی وعضو کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان

سرکار خانم سرگزی اول- مسئول واحد استعداد درخشان وعضو کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان

آقای یاسر مشتاقی- عضو دانشجوی کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان(کارشناسی ارشد)