معرفی واحد و شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۲۹۲

معرفی واحد:

یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ایجاد وارتقاء قابلیتها ،ظرفیتهاوتقویت توانمندیهای اعضاء هیات علمی ودانشجویان دانشگاه در راستای بهبود کیفیت آموزش وتدریس ویادگیری می باشد.از این رو این مرکز برآن است تا با استفاده از پیشرفت های علمی روز در زمینه فرآیند یاددهی ویادگیری ،شیوه های جدیدآموزشی را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته واساتید ودانشجویان را با این روشها آشنا سازد.همچنین این واحد با سایر دانشگاهها در برگزاری کارگاههای آموزشی توانمندی اعضای هیات علمی همکاری داشته ، وپس از هماهنگی وبرنامه ریزی ،اطلاعیه کارگاهها برای اطلاع اعضای هیات علمی وسایرمتقاضیان شرکت در کارگاه بر روی سایت دانشگاه وسایت مرکز قابل دسترسی است.ضمنا  اطلاعیه کارگاههااز طریق sms ویاایمیل  به  آدرس پست الکترونیکی کلیه اعضای هیات علمی ارسال می گردد.