فعالیت های جاری

تعداد بازدید:۱۳۷۵

لذا برای نیل به این اهداف فعالیتهای خود را عمدتا در محور های زیر متمرکز نموده است:


 • ارتقاء سطح مهارتهای برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و.....) در اعضاء هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط وارائه مشاوره
 
مشارکت در تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (به ویژه برنامه درسی =Course Plan وطرح درس=lesson plan )رشته ها ومقاطع مختلف
 • ارتقاء سطح مهارتهای آموزشی وارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه از طریق برگزار کارگاه های مرتبط وارائه مشاوره های فردی وگروهی
 
• ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش های نوین یاددهی ویادگیری ، برنامه ریزی آموزشی وپژوهش های مرتبط
 
• مشارکت در تدوین وبازبینی برنامه ها ودوره های آموزشی برای راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه
 
•  پیگیری وهدایت روند تصویب وارتقاء برنامه ها ودوره های آموزشی در سطوح ومقاطع مختلف در دانشگاه
 • توسعه روشهای نوین سنجش وارزیابی دانشجویان وارائه مشاوره به اساتید وگروه های آموزشی در این مورد وبرگزاری کارگاه
 
•  انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاء وتوسعه روشهای نوین آموزشی وارزشیابی وموضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری –مهارت های ارتباطی –نیاز سنجی آموزشی و......
 • تدوین فلوچارت نحوه مشارکت مرکز در پایش و بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف
 
•  جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده های مختلف ترجیحا به صورت الکترونیکی