اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۲۴۶

اعضای کارگروه واحدآموزش پزشکی پاسخگو

 

آقای دکتر محمود هاشمزایی دانشکده دارو سازی
 سرکار خانم دکتر زهرا راشکی دانشکده پزشکی
آقای علی میری دانشکده بهداشت
سرکار خانم ام البنین سرگزی اول دانشکده پیرا پزشکی
آقای حمیدرضا شیخی دانشکده پرستاری و مامایی