اهداف

تعداد بازدید:۱۲۴۷

این واحد اهداف زیر را دنبال می کند:  


  • ارزیابی مستمر اعضاء هیئت علمی 

 •  بازخورد نتایج ارزیابی ها به اعضاء هیئت علمی

 • ارزشیابی مستمر فعالیتهای آموزشی وپژوهشی ومتفرقه اعضاء هیئت علمی  
  • توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی اساتید