فعالیت های جاری

تعداد بازدید:۱۲۸۸

واحد پژوهش در آموزش مرکز فعالیتهای خود را براساس شرح وظایف زیر انجام می دهد:

 

• مشاوره در زمینه ی طرح های پژوهش در آموزش

 

• دریافت پروپوزال های ارائه شده به مرکز

 

• بررسی پروپوزال ها در جلسات کمیته ی پژوهش

 

• جمع بندی نظرات کمیته ومکاتبه با مجریان برای اصلاح پروپوزال

 

• ارجاع پروپوزال ها به کارشناسان معاونت پژوهشی برای کارشناسی هزینه

 

• ارجاع پروپوزال ها به کارشناسان معاونت پژوهشی برای بررسی پروپوزال های اصلاح شده

 

• ارسال پروپوزال های مورد تایید به شورای پژوهشی (از لحاظ متدولوژی،ضرورت اجرا،برآورد هزینه ها) وبه معاونت پژوهشی

 

• هدایت مجریان برای قرار دادن طرح های تصویب شده بر روی سایت

 

• پیگیری طرح ها تا ارائه گزارش نهایی

 

• اطلاع رسانی مناسب به اعضای هیات علمی

 

• همکاری با واحد آموزش استاد برای برگزاری کارگاه های پژوهش درآموزش