معرفی واحد ارزیابی درونی

تعداد بازدید:۱۲۸۴

با توجه به نقش اساسی آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید علم می توان به اهمییت بسزای آن در تسریع و تسهیل توسعه پایدار کشور پی برد. لذا اتخاذ راهبرد های کارآمد جهت توسعه کیفی آموزش عالی الزامی می باشد که در این راستا نقش ارزیابی درونی انکار ناپذیر است.

  واحد ارزیابی درونی در راستای سیاست های کلان وزارت متبوع ودانشگاه در سال های اخیر به منظور بهبود وضع موجود وارتقاء کیفیت آموزش با بهره گیری از دیدگاههای اعضاء محترم هیئت علمی و صاحب نظران آموزشی وظیفه هدایت فرآیندارزیابی درونی برنامه های آموزشی را با مشارکت وهمکاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها واعضاء هیات علمی گروه های آموزشی عهده دار بوده است.

  بدین منظور این واحد برای گروههای داوطلب مجری فرآیند ارزیابی درونی اقدام به برگزاری کارگاه توجیهی وارائه مشاوره های تخصصی نموده و در ادامه فرآیند ارزیابی، نظارت مقتضی و نهایتا ارسال گزارش تهیه شده به نهادهای ذیربط برای اقدامات بعدی صورت می پذیرد .