مسئول واحد

تعداد بازدید:۱۴۴۹

آقای دکترمسعود نخزری

مسئول واحد آموزش پزشکی پاسخگو

مقطع تحصیلی:متخصص پزشکی اجتماعی

پست الکترونیک:mnakhzari3@gmail.com