معرفی واحد و شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۳۲۷

معرفی واحد:

 

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی از طریق واحد برنامه ریزی درسی (Development curriculum) ضمن بازنگری .بهینه سازی برنامه های آموزشی موجود ، طراحی برنامه های جدید آموزشی وتحقیق ومطالعه نتایج برنامه های تجربه شده، ارائه شده وتغییر یافته به طور ویژه به تقویت مهارت های برنامه ریزی درسی وبهبود استراتژی های آموزشی وارتقاء فرآیندهای آموزشی وکیفیت مواد یاددهی ، یادگیری می پردازد. این واحد با همکاری اعضاء هیات علمی وکارشناسان دانشگاه وبا استفاده از یافته های پژوهشی آموزشی درباره چگونگی بهبود کیفیت آموزش وبه کاربردن برنامه ریزی در نظام آموزشی ، به بازاندیشی، بازسازی وبازآفرینی این نظام می پردازد.

 

همچنین از وظایف خطیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی به منظور تقویت مهارتهای برنامه ریزی درسی وبهبود کیفیت مواد یاددهی ، یادگیری ، ارزیابی یادگیری دانشجویان وکارای آموزش می باشد که این وظایف از طریق کمیته برنامه ریزی درسی وباز نگری دروس انجام می گیرد.