فعالیت های جاری

حوزه های فعالیت:

  •  تدوین اهداف ورسالت واحد آموزش پزشکی پاسخگو
  • تشکیل شورای آموزش پزشکی پاسخگو
  • تشکیل کمیته های آموزشی ،تحقیق و اپید میولوژی ،کنترل عفونت ،مدیریت،پشتیبانی واطلاع رسانی
  •  تدوین برنامه های مدون با مشارکت گروههای آموزشی ودانشکده های تابعه (پزشکی،داروسازی،بهداشت،پرستاری ومامایی)
  • انتخاب وآماده سازی فیلد مشخص برای آموزش پاسخگو به دانشجویان
  • برنامه ریزی جهت حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در فیلدهای آموزش سرپایی وآموزش جامعه نگر
  •  پایش ونظارت براجرای برنامه آموزش پاسخگو
  • برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزش ،پژوهشی ودرمانی
تعداد بازدید:۴۷۰