مسئول واحد

تعداد بازدید:۹۷۴
نام : سمیه

  نام خانوادگی: باقری

  سمت : عضو هیات علمی

  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آمار زیستی

  رتبه علمی : مربی

  تلفن:32230766-054

  پست الکترونیک : bagheri@zbmu.ac.ir

  آدرس CV :cv