تمدید سومین فراخوان اعطای گرنت

تمدید سومین فراخوان اعطای گرنت طرح های توسعه ای آموزش مجازی

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۶ کد : ۴۸۲۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۶
تمدید سومین فراخوان اعطای گرنت طرح های توسعه ای آموزش مجازی

بسمه تعالی
شیوه نامه اعطای گرنت طرح های توسعه ای آموزش مجازی- فراخوان سوم
زمستان 0011 - بهار 0010
عنوان
گرنت
مشمولین بالقوه گرنت حداکثر مبلغ گرنت مراحل اعطای گرنت
گرنت نوع
اول
-1 دانشجویان
-2 کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی
-3 اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
تا سقف
11 میلیون تومان
-1 ثبت طرح در سامانه پژوهشیار
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
-2 انجام داوری علمی طرح
-3 بررسی و تایید نهایی در شورای
آموزشی-پژوهشی این دانشگاه
-4 عقد قرارداد
گرنت نوع
دوم
-1 اعضااای هیئت علمی دانشااگاه های علوم پزشااکی با سااابقه
فعالیت در حوزه آموزش الکترونیکی
-2 اعضای کمیته آموزش مجازی دانشگاه ها
-3 کارشناسان شاغل و خبره در حوزه آموزش الکترونیکی
تا سقف
31 میلیون تومان
گرنت نوع
سوم
-1 اعضااای هیئت علمی دانشااگاه های علوم پزشااکی با سااابقه
فعالیت در حوزه آموزش الکترونیکی
-2 اعضای کمیته آموزش مجازی دانشگاهها
-3 مدیران مراکز و واحدهای آموزش الکترونیکی
تا سقف
01 میلیون تومان
اولویت های فراخوان
محورهای گرنت:
.1 طراحی و استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و ابرداده ها در آموزش علوم پزشکی
.2 طراحی و بکارگیری فناوری بلاکچین)زنجیره های بلوکی( در پروژه های مرتبط با آموزش و بهداشت
.3 طراحی و تولید محیط های یادگیری شبیه سازی شده) SLE ) .
.4 مجازی سازی برنامه های آموزشی اعم از برنامه های منجر به مدرک و یا سایر دوره های کوتاه مدت.
.5 توسعه ی آموزش های حوزه ی سلامت الکترونیک و تله مدیسین
.6 طراحی و توسعه ی شبکه های اجتماعی برخط مرتبط با آموزش و یادگیری مجازی.
.7 مطالعه و شناسایی ملاک های اندازه گیری کیفیت آموزش مجازی .
.8 به کارگیری و ارزشیابی روش های هوشمند به منظور مدیریت داده های سلامت )طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر وب و یادگیری با تلفن همراه(.
.9 بررسی و استفاده از منابع آموزشی باز ) (OER در آموزش علوم پزشکی مجازی.
.11 طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های همگانی آموزش آزاد درون خطی) MOOCs .)
.11 طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های کامپیوتری آموزشی ) OCW .)
.12 بازی وار سازی ) Gamification ( رایانه ای در آموزش علوم پزشکی.
.13 طراحی و تدوین مطالعات مبتنی بر واقعیت مجازی ) VR ( و واقعیت افزوده ) AR ( در آموزش علوم پزشکی مجازی .
.14 طراحی و توسعه ی آموزش های مجازی در محیط های بین المللی.
.10 تدوین روش های ارتقای دسترسی به آموزش پزشکی مجازی با استفاده از طراحی و ایجاد روش ها و ابزارهای جدید آموزشی.
.16 بررسی و ارائه راهکار جهت حل مسائل مربوط به "ارائه ی پایدار" آموزش پزشکی مجازی در مناطق در حال توسعه ی کشور.
.17 طراحی و تدوین گرایشات جدید فناوری های آموزشی برای آموزش علوم پزشکی مجازی.
.18 طراحی مطالعات مرتبط با سیاستگزاری، تبیین و پیاده سازی اصول اخلاق در آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی
.19 ارائه و پیاده سازی آموزش های مجازی مرتبط با حوزه ی حقوق سلامت


نظر شما :